Ondertoezichtstelling en (gesloten) uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling en (gesloten) uithuisplaatsing

De kinderrechter kan beslissen dat uw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit betekent dat een gezinsvoogd wordt benoemd door de rechter, waardoor uw zeggenschap over uw kind wordt beperkt. De kinderrechter neemt haar beslissing op grond van de belangen van het kind. Het is daarom belangrijk dat de kinderrechter goed geïnformeerd wordt over alle omstandigheden en op de hoogte is van uw standpunt.

Wanneer de kinderrechter een ondertoezichtstelling onvoldoende acht om de veiligheid en goede ontwikkeling van uw kind te waarborgen kan de kinderrechter beslissen om het kind uit huis te plaatsen. Ook in een dergelijke procedure is het van belang dat uw standpunt goed onder woorden wordt gebracht tijdens de behandeling ter zitting.

Wanneer u een ouder met gezag bent, mag u zich op een zitting laten vertegenwoordigen door een advocaat. Als u zich door mij laat bijstaan, zorg ik ervoor dat al hetgeen u van belang acht naar voren wordt gebracht, zodat de rechter deze informatie kan meewegen bij de te nemen beslissing over de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind.

De kinderrechter kan ook besluiten dat uw kind voor zijn eigen veiligheid uit huis geplaatst wordt in een gesloten setting, dat wil zeggen in een jeugdzorginstelling. In dat geval krijgt uw kind een eigen advocaat toegewezen door de rechtbank. Uw kind heeft echter wel keuzevrijheid aangaande de advocaat die hem of haar in deze ingrijpende procedure bijstaat. Met andere woorden: uw kind mag altijd om een specifieke advocaat vragen. En ook u, als ouder, kunt zich laten bijstaan door een advocaat.

Ik ben gespecialiseerd om in dit soort zaken op te treden, zowel voor de minderjarige als voor de ouder. De rechtbank wijst mij ook regelmatig toe aan de minderjarige als zijn of haar advocaat in dergelijke zaken.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen tijdens een zitting over ondertoezichtstelling of (gesloten) uithuisplaatsing? Neem dan contact op.